چه روح تشنه و گشنه ای که در پس این همه زشتی و خستگی دلش زیبایی و آرامش میخواهد .
در پشت دری ایستاده ام چشمانم از این همه زیبایی حیران مانده هر چقدر سرم را بالاتر می آورم بیشتر خیره و سرگشته میشوم .
جمالش ، دست استاد علیزاده را بوسیده است ...
در را برایم گشوده اند از حیرت نتوانستم جواب سلامش را بدهم .
انگار برای من ساخته شده بود یک عمارتی که با فرهنگ ، هنر ، تاریخ و افسانه های کهن آمیخته شده بود در طبقه اول تابلو های برجسته ترین آریایی تاریخ ایران کوروش کبیر داشت جلوه گری میکرد چه کرده بود استاد اصفهانی حقا که در کارش خبره است.
از دیدن تابلوهایی از ناجی ادبیات فارسی ایران فردوسی در باب رستم و سهراب انگشت به دهان ماندم .
دست مریزاد به استاد علمداری بابت هفت خان رستم اش ...
در آخر هم از خوردن یک غذای اصیل ایرانی در کاخ رستوران نقش جهان سیر سیر شدم .
بی صبرانه منتظر حضور گرم شما در کاخ رستوران نقش جهان هستیم

گالری کاخ رستوران نقش جهان

 

مشتریان گرامی کاخ رستوران نقش جهان